Longitudinal Lausanne Youth Study (LOLYS)

Ref. 12411

Finanzierung

Projekttyp

Eigenprojekt der genannten Institution(en)

Finanzierung

Nationaler Forschungsschwerpunkt (NFS)

NCCR LIVES